59 بهترین هدیه برای گلف برای مردان 2020


مجموعه هدیه توپ گلف شخصی شده

پدر شما از پار 3. انحراف دارد. این یک ضربه شدید است: مایل ، صاف ، راست به سنجاق. او با ابرویی خمیده رو به شما می کند. بی صدا به سمت سبز می روی. پدرت نمی تواند توپ خود را پیدا کند. او سر خود را خراشیده ، لبخند می زند و برای پرچمدار خط b می کشد. او خم می شود ، به پایین می رسد و توپ خود را بیرون می آورد. او با یک قطره اشکی که روی گونه اش می درخشد به سمت شما رو می کند. “اولین سوراخ من در یک. و این با توپ شخصی گلف است شما من را برای کریسمس خریده می دانم که قبلاً چنین چیزی به تو نگفته ام ، اما … دوستت دارم پسر. “


منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>