[ad_1]

مجموعه هدیه توپ گلف شخصی شده

پدر شما از پار 3. انحراف دارد. این یک ضربه شدید است: مایل ، صاف ، راست به سنجاق. او با ابرویی خمیده رو به شما می کند. بی صدا به سمت سبز می روی. پدرت نمی تواند توپ خود را پیدا کند. او سر خود را خراشیده ، لبخند می زند و برای پرچمدار خط b می کشد. او خم می شود ، به پایین می رسد و توپ خود را بیرون می آورد. او با یک قطره اشکی که روی گونه اش می درخشد به سمت شما رو می کند. “اولین سوراخ من در یک. و این با توپ شخصی گلف است شما من را برای کریسمس خریده می دانم که قبلاً چنین چیزی به تو نگفته ام ، اما … دوستت دارم پسر. “

[ad_2]

منبع: dojedareh-news.ir

ایندکسر