40 قانون افراد مشهور باید هنگام ملاقات حق امتیاز از آنها پیروی کنند


سعی کنید خونسردی خود را حفظ کنید.

به گفته خبرنگار سلطنتی سی.ان.ان ویکتوریا آربیتر ، حق امتیاز حق ندارد که اشتباهی انجام شود. وی گفت: “این کمی شوخ طبعی می افزاید و چیزی برای لذت بردن و صحبت درباره آنها فراهم می کند.” درون انسان. اما بین عصبی بودن و احمق بودن مرز خوبی وجود دارد. بهترین کار این است که سعی کنید متواضعانه باقی بمانید ، زیرا دوست ندارید سلطنتی فکر کنید آنها را مسخره می کنید.


منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>