33 زوج مشهور باعث ناراحتی طرفداران می شوند


رایان گاسلینگ و اوا مندز

هوادارانی که امیدوار بودند رایان گاسلینگ رابطه خود را با او از سر بگیرد دفترچه کوستار ، راشل مک آدامز در هنگام آشنایی بازیگر با اوا مندس در سال 2011 بدون هیچ امیدی باقی ماند. این زوج به عنوان یک شخص خصوصی شناخته می شوند ، بنابراین صادقانه بگویم اکثر افراد احتمالاً فراموش کرده اند که در این زمان حتی با هم هستند.


منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>