28 بهترین هدیه برای اسنوبرد 2020


گتون گردن آنون میکروفور

گردن بسته ها همیشه ابزاری مفید برای گرم نگه داشتن صورت و محافظت از بادهای شدید بوده است. اما اکنون آنها حتی راحت تر شده اند ، زیرا بله ، شما حدس می زدید: آنها برای جلوگیری از گسترش COVID-19 ، از تجهیزات طراحی شده با CDC استفاده کرده اند. این بهترین گزینه برای عبور از خط آسانسور اسکی به کلبه و البته شکسته شدن کوه است.


منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>