کاندوم خاردار شیاردار تأخیری دابل با اسانس گرم کننده

در این موارد مرد نمی تواند چنین تحریکی را برای آن ها فراهم کند، در نتیجه موضوع نارضایتی های جنسی به پیش می آید اما کاندوم خاردار با تحریک بیشتر دیواره واژن می تواند اوج لذت را برای زن به همراه داشته باشد. همان گونه که مردان از استفاده ی کاندوم خاردار منافعی به دستContinue reading “کاندوم خاردار شیاردار تأخیری دابل با اسانس گرم کننده”