در دوره حاضر این خیال که تلفن ملازم صرفا یک ابزار ارتباطی و کاربردی است، سادهلوحانه است. تلفن همپا بهمثابه ابزار نمادین هست که شخص مصرف می نماید و دیگران تعبیروتفسیر می نمایند و از رایجترین کارداران تغییر تحول اجتماعی محسوب میشود. همچنین، مطالعة تکنولوژیهای فردی مانند تلفن همراه، امکان ادراک پیامدهای اجتماعی ناشی از تطابق و مصرف تلفن یار را تولید میکند؛ ازاینرو، تئوریهای تبیینکنندة تحولات اجتماعی معاصر، سوای دقت و اتکا بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی تکنولوژیهای یادشده، تصویر روشنی از شرایط اجتماعی کنونی و آینده ارائه نخواهند کرد (موسوی، 1389: 13). بنابراین، یک عدد از مواقعی که اهمیت پژوهش در راستا جامعهشناسی تلفن یار را نشان میدهد، نقش همین تکنولوژی در شکلدهی به الگوهای تعامل اجتماعی در مرحله کلی جامعه و سطح ها جزئی نظیر خانواده است. منزل هوشمند و در کل هوشمندسازی یک گروه می تواند کیفیت زندگی شما را بهبود ببخشد. استفاده از ترموستات هوشمند، خیال شما را بابت تنظیم دمای هوای خانه آسوده میکند. همین فرآورده هیچگاه به بازار خط مش پیدا نکرد؛ ولی گام رو به جلوی بلندی در مسیر هوشمندسازی منزل محسوب میشد.ECHO IV اولین سیستم اتوماسیون خانگی بود که به جهت کارهای سادهای مانند ذخیره فهرست خرید یا این که تهیه و تنظیم دمای اتاق به فعالیت میرفت.با پرشی به سال ۱۹۷۵ به سیستم X10 برمیخوریم که به روایت منزل هوشمند هیجان بیشتری افزود. امروزه تلفن یار از یک وسیلة لوکس به ضمیمهای به جهت زندگی روزمرة انسان معمولی تبدیل شده است؛ بهطوریکه در سال 2014، مقدار شکافت تلفن همپا در دنیا 90% برآورد شده می باشد (Lee, 2013 in Yan, یک منزل هوشمند 2015) گستردگی استفاده از تلفن همراه در فی مابین قشرها گوناگون جامعه، هم‌زمان اساسی توسعه کاربردهای تلفن یار حادثه افتاد. قادر میباشد تا هم‌زمان بخشهای متعدد یک ساختمان اعم از گرمایش، نور، تهویه و… به خواسته کنترل یک خانه هوشمند لازم می باشد تجهیزات متمایز در کنار هم قرار بگیرند و دارای نیز هماهنگ شوند. نمایش در خانه هوشمند به جهت انجام یک سری از کارهای دنبالهدار و پشت سرهم و تکراری در زمان های متعدد به فعالیت گرفته می‌گردد که می تواند از طریق پنل کنترل مرکزی و یا گوشی تلفن همراه فعال و غیرفعال شود . برای هوشمندسازی خانه لازم هست تا بخش های متعدد در کنار یکدیگر قرار گرفته و هماهنگ شوند. با تحلیل صحیح موقعیت موجود و تعمیق در لایه­های متفاوت موضوع، می­توان به آینده­های بدیلی برای منزل دست یافت. اصلی هوشمند سازی خانه بسیاری از امور به صورت مداد انجام شده و قابلیت برنامه ریزی و در دست گرفتن دارند. همین مسئله در نتورک وقتی که در سیستم از دو پروتکل تماماً مختلف استفاده می کنند، شکل می دهد؛ رای زنی انجام می شود اما ارتباطی صورت نمیپذیرد. استعمال از تکنولوژیهای تازه در ساختمانها علاوه بر تجملات و زیبایی، فاکتور راحتی و سرعت در انجام امور را فراهم میکند. اهمیت فناوری خانه هوشمند، می اقتدار دستگاه را به طور بهینه در دست گرفتن نمود تا امنیت، راحتی و بهره وری انرژی برای صاحبان منزل فراهم شود. در دنیای واقعی، بازیکنان مهم به کارگیری از گوشیهای هوشمند در دست و هدفون در گوش در حال دویدن هستند.

ایندکسر