غرض همین سیاحان اسم آور عمدتاً کشف نقاط نادیده عالم و مهاجرت به ناشناخته ها بود. درحال حاضر که پس از تعطیلات اجباری و قرنطینه های سراسری، به خاطری همه گیری ویروس کرونا، کشورها اندک و بیش به سوی رجوع به زندگی گام بر می دارند، هتل ها هم در اقصی نقاط جهان تلاش دارا‌هستند مهمانان خویش را مجددا جذب نمایند . علاوه بر همین ، برای پرده ها از طناب کششی یا این که میله پرده استفاده می شود. استعمال عالی از رنگ آبی ارغوانی ، می تواند تداعی یک اتاق آفتابی دارای پنجره های پهناور باشد، زیرا می تواند گرما و روشنایی را دور از هم کند. یا این که یک اپلیکیشن می تواند به جای مسئول پذیرش مهمانان را به اتاق هاشان راهنمایی نماید و امکان دسترسی به بخش های متفاوت هتل را به جهت آن ها مهیا آورد. ایده کاربردی دیگر در طراحی هتل پساکرونا همین است که برای فرستادن وسایل گزینه نیاز مهمان ها به اتاق شان از روزنه های ارسال دارای امکان در اختیار گرفتن از رویه دور به کارگیری کنند. به خواسته صرفهجویی در مصرف انرژی در نورپردازیهایی که ممکن هست در راهروها شبانه روز فعال باشد cfl یا لامپهای فلورسنت فشرده توصیه میشود. نتیجه های حاصـل نشـان مـی دهـد کـه گردشگری استوار که ریشه در توسعه پایـدار دارد، قـادر اسـت در پـردازش توسـعه راهکارهـایی کـه در جهـت دستیابی به توسعه پایدار در حوزه گردشگری بر آن تأکید می شود به کارگیری از انرژی های پایـدار (انـرژی هـای بنا پذیر) است. آن‌ها برنامه ای دارای عنوان فضای بهینه را پیشنهاد می دهند که نیکی تنها به جهت هتل های ویژه قرنطینه مناسب می باشد بلکه منشا الهام بخشی به جهت ایده های طراحی هتل پساکرونا هم هست. نور کاتد سرد برای نورهای تراکم که اکثراً به رخ دو یا این که سه رنگ قابل ردوبدل در کنار هم به کار میروند، مناسب است. جاناتان منسر (Jonathan Manser) مدیرعامل منسر پرکتیس می گوید: «آیا هنوز نیز مسئول پذیرش بایستی به مهمان ها خوش آمد بگوید و آن ها را راهنمایی کند؟ او در همین یادداشت، ایده های منسر پرکتیس را به جهت طراحی هتل پساکرونا تشریح می کند. منسر پیش بینی می کند که اتاق ها می بایست پهناور خیس باشند تا فضای بهتری برای کار در اختیار مهمان ها بگذارند: «احتمالا اتاق ها باید بزرگ تر باشند تا مهمان ها بتوانند اکثر عمل ها را در فضای خصوصی درون اتاق انجام دهند و نه فضاهای مشترک کلیدی سایر میهمان های هتل. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط مهم سرانه طراحی هتل 4 ستاره وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر