چنانچه چه بر پایه بخش اعظمی از تجربیات، سر صحنه فیلمبرداری فیلم های اسکورسیزی بسیار آرام و بدون دردسر است، البته او روی یک ضابطه یگانه تاکید داراست و آن این‌که کسی نباید ساعت مچی اش را یار آورده باشد. گرچه کتاب دوچندان عالی میباشد البته همین فیلم از کتابش نیز بالاتر رفته است. یک علت جالب دیگر این می باشد که ما گهگاه به امید وارد شدن میزان مرغوب بودن عالی یک فیلم یا این که زیرنویس آن، نسخههای اولیه را دانلود نمیکنیم و آن‌گاه کلا فراموشمان میشود که چنین فیلمی هم بوده است! در اینجا قسمت نخستین معرفی فیلم های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تقدیم شما میشود. حساس این توضیح که بهترینهای فیلم های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را با استفاده از نمرات وب سایت IMDB گزینش کردهایم. فیلم «اد استرا» احتمالا یک عدد از کم سروصداترین فیلمهایی بود که کاهش کسی از آن خبر شد، اما به محض اکرانش برنده شد که نمرات فوقالعادهای از منتقدان کسب کند و بایستی اعتراف نماییم اگر‌چه که نمرات دیتا شده کمی در مقایسه کلیدی قیمت فیلم بخش اعظم بود، اما صد رد صد این فیلم یک عدد از بهترین تجربههای ۲۰۱۹ بود. فیلم The Lighthouse یک عدد از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ هست که دیدن آن را به هیچوجه نباید از دست بدهید. کرازینسکی علاوه بر کارگردانی، یک عدد از شخصیتهای اهمیت همین فیلم را نیز بر عهده دانلود فیلم 911 دارد. گهگاه علت این امر، مشغلههای ماست که باعث میگردد یکی دو ماهی فیلمها را عالی دنبال نکنیم و در همین فاصله، تعدادی فیلم را از دست بدهیم. ماجرا فیلم همچنان که بی آلایش است، سبب غافلگیری نیز میشود. فیلم راجع به روزنامهنگاری حرفهای است که به ملازم همسر و کودکش به جشن عروسی خواهرش می رود و سرگرم یک سری اتفاقات حساس پدر خود می گردد و از طرفی وظیفه رای زنی اساسی شخصی حساس را پیدا میکند و به این خاطر به مسافرتی میرود و همین مذاکره تبدیل به نقطه عطفی در زندگی او میشود. شما ممکن میباشد یک فیلم در بین حرفهای باشید و مرتب به جهت پیدا کردن فیلمهای خوب سایتهای دانلود را بپایید، خبر ها سینمایی را دنبال نمایید و مجله ورزشی بخرید و مطالعه کنید، حساس این تمامی میزان تولیدهای سینمایی آنقدر بسیار می باشد که حتی کوشاترین و ساعیترین علاقه فیلمها، همیشه فیلمهای عالی را از قلم میاندازند.

ایندکسر