سولفات پتاسیم چیست ؟

ساخت یک سولفات پتاسیم خوب و خالص ، در آغاز بایستی اساسی آب و نمک حل شود تا محصولات جانبی را از دربین ببرد. باقی مانده از سولفات پتاسیم استفاده می شود که در خاک را از شیوه آب پاشی ارسال به رودخانه که به انتها خواهد رسید تا در آب دریا به خاک سپرده عمیق خیس سپرده به تیتر نمک و در نقطه نهایی این عناصر نمی شود هدر رفته را بازیافت. نحوه که در درحال حاضر حاضر تبدیل به دوست داستنی و به کار گیری اکثر به وسیله دستکاری یک‌سری مواد معدنی زمین به جهت ساخت سولفات پتاسیم انجام می شود. بیش از 90 درصد از سولفات پتاسیم ایجاد شده در ایالات متحده به تیتر کود استفاده می شود. او‌لین و اصولا عملکرد سولفات پتاسیم برای مزیت در کشاورزی به کار گیری می شود. سولفات پتاسیم گفته می شود یک ماده تندرست به جهت زمین به معنا آن را به خاک بارور. از آنجا که مواد خوب برای پتاسیم در اعماق معدن زمین هم می تواند یک عدد از آیتم های. همین شامل تغذیه ای میباشد که گیاه نیاز به رویش سالم داراست ، به همین معنا هست که تغذیه تعادل را که گیاهان مورد نیاز میباشد ، آماده می کند. یکی از دیگر از آثار بارز تنش شوری، تجمع یونهای سدیم و کلر در بافت گیاهان مستقر در خاکهایی کلیدی غلظت زیاد سدیم کلرید هست که تعادل تغذیهای را از میان میبرد و جذب بیش ازحد آن ها اختلال فیزیولوژیک شدید را باعث می‌گردد (James et al., 2011). در مدت شروع تنش شوری و توسعة آن در گیاه، همة فرایندهای اصلی و بعضی از ساختارهای سلولی نظیر غشاهای زیستی آسیب میبینند (Parida and Das, 2005; Gupta and Huang, 2014)؛ به این ترتیب به جهت حفظ تعادل یونی در واکوئل و سیتوپلاسم، ترکیباتی مهم وزن مولکولی کم شامل قندهایی نظیر گلوکز، فروکتوز، ساکارز و فروکتان و چند از ترکیبات نیتروژنی مثل آمیدها، پلیآمینها، پروتئینها، پرولین و گلایسین بتائین انباشته می گردند (Parida and Das, 2005; Mosleh Arani et al., 2018). شوری رشد انگور را کاهش می دهد و بر شتاب فتوسنتز، هدایت روزنهای، تعادل عناصر غذایی در اندامهای متعدد و کارایی این گیاه تأثیر میگذارد (Walker et al., 2004). آب پاشی بوتههای انگور با آب شعف ضمن کاهش نمو حبهها، رشد و عملکرد همین گیاه را بهطور معنیداری کمتر بخشید (Walker et al., 2004). در بررسی تغییرپذیری موادسازنده غذایی، ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیک در چندرقم و دورگة بینگونهای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از سدیم کلرید؛ مقدار رشد، وزن خشک ریشه و ساقه و محتوای نسبی آب اصلی ارتقاء شوری کمتر یافت؛ اما مقدار پرولین و قندهای محلول افزایش یافت (Doulati Baneh, 2016). همینطور سرعت فتوسنتز، ساماندهی روزنهای و مقدار تعرق در ارقام انگور ریشبابا، صاحبی (Bybordi, 2012)، سلطانی و فخری (Amiri et al., سولفات پتاسیم ایرانی 2014) در تنش شوری کمتر یافت. همین عنصر یک ماده غذایی چندکاره در گیاه بوده که فرآیندهای متابولیکی مثل فعال نمودن آنزیم، کنترل اسمزی، ساخت و تقسیم کربوهیدرات­ها و تعادل آنیون­ها اهمیت کاتیونها را بر عهده دارد. کودهای شیمیایی علی رغم ایراداتی که حیاتی بعضا محصولات از گزاره محصولات شالوده – نیتروژنی دارند، نقش انکار ناپذیری در افزایش ساخت و بهبود کیفیت مواد غذایی دارا‌هستند و یک عدد از مواد معدنی تاثیرگذار در این زمینه Potassium Sulfate است. پتاسیم اهمیت تنظیم اسمزی، ارتقاء جذب آب، توسعه هردو بخش گیاهی بهویژه ریشه و ساخت اسیدیتة مطلوب درونسلولی ارتقای جذب عنصرها غذایی را من جمله کلسیم و منیزیم موجب می‌شود (Rehm and Schmitt, 2002; Yildirim et al., 2009). درواقع بهدلیل نقشی که کلسیم در ساختار دیوارة سلولی بهصورت کلسیم پکتات دارد، افزایش غلظت آن در پاسخ به کاربرد برگی پتاسیم سولفات تأییدی بر پایداری بیشتر غشا و درنتیجه نشت یونی کمتر است (Gupta and Huang, 2014). بهعبارتدیگر ارتقا میزان کلسیم در تیمار پتاسیم بهویژه در دیوارة سلولی ممکن می باشد سازوکار مقاومتی برای ارتقا پایداری غشا و جذب کمتر سدیم باشد.

حتما بخوانید:
ضد کف چیست؟
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesGeciktirici