اکثر تصادفاتی که در تقاطع ها صورت می دهند به خاطر رعایت نکردن چراغ ها بوسیله رانندگان می باشد . رانندگان مکلف به رعایت فرمان های چراغها می باشند نمونه سوال ها آیین نامه اهمیت پاسخ سال ۱۴۰۰ . به معنا توقف می باشد . درصورتیکه چراغ زرد رنگ باشد و شما به تقاطع با چراغ نزدیک می شوید از سرعت خویش بکاهید و فراهم ی توقف در پشت چراغ باشید . درصورتیکه خیابان فاقد خط ایست بود در فاصله ی 5 متر باقی مانده به چراغ راهنمایی و رانندگی توقف کنید تا چراغ سبز شود و بتوانید حرکت کنید . این چراغ ها در تقاطع ها نشان دهنده ی همین موضوع می باشد که از تقاطع حساس احتیاط و اهمیت سرعت ناچیز عبور کنید . یک عدد از علامت ها هدایت و رانندگی پر به کارگیری د رجاده ها به جهت در اختیار گرفتن ترافیک و شتاب و حق تقدم در جاده ها چراغهای راهنمایی و رانندگی می باشد . هر سال در هنگام تدوین لایحه بودجه، یک عدد از درآمدهای دولت از محل جریمههای رانندگی و زیان است. زمانی که چراغ سبز است می توانید به مسیر خود ادامه دهید . در هنگام عبور از تقاطع مراقب خودرو هایی که قوانین رو رعایت نمیکنند باشید . در پشت تقاطع ها مراقب عابرین پیاده ای که از تقاطع می گذرند باشید . درصورتیکه هنگامی که به تقاطع رسیدید چراغ رنگ زرد شده بود به حرکت خویش مهم رعایت قوانین و مقررات و حق تقدم ادامه بدهید و از تقاطع عبور کنید . به جای نگاه نمودن پاسخ طومار و محافظت کردن سوالات، منطق پرسش ها را پیدا نمایید و نکته برداری کنید. محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نیز به تیتر سو‌مین و پایانی موافق کلیات لایحه گفت: حتی کشورهایی که جمعیت کمتری دارند هیچگاه از حضور نیروی انسانی در گذرگاهها و چهارراهها و مراکزی که نیاز به انضباط، در دست گرفتن و چک کردن در حوزه هدایت و رانندگی دارند، بینیاز نشدهاند بنابراین چنانچه به تجارب عالم نگاه کنیم آنها در کنار استعمال از ابزارهایی مثل دوربین و سیستمهای الکترونیکی از نیروی انسانی مجرب، کارآزموده و مسلط در مسیرها و گذرگاهها هم به کار گیری می‌نمایند لذا ما نیز به همین اصلی نیازمندیم.

ایندکسر