به‌این مراد عرضه های انجام شده طی سال های 1378 تا 1384 به عنوان مثال اتنخاب و بازدهی بلند مدت آن ها در یک دوره سه ساله پس از عرضه بررسی شده است. امّا این بازدارنده در دراز مدت برطرف شدنى هست زیرا بر مبانى روانى و اعتقادى تکیه نزده میباشد چنانکه بازدارنده هاى دو مرحله قبل چنین اند; بلکه بر مبانى فراگیر و کمپانی پذیر و درخور جابه جایى تکیه زده می باشد که اهمیت کم تلاشى جامعه ها به آن دست خواهند یافت. همچنین در بین تولید و مصرف جدایى مى افتد به این معنى که فراورده ها نه به ترازو و براى به کار بردن خودِ ایجاد کننده بلکه براى به کار بردن دیگران و عرضه در بازار انجام مى پذیرد. از این روى اگر مسخى هم صورت دیتا باشد از سوى خویش انسان میباشد نه از سوى تکنولوژى. ولى در جامعه هاى فراصنعتى یا جامعه هاى انفورماتیک که جامعه خیر صرفا ا زبعد مادى سرشار و ثروت مند است بلکه در حوزه دیتاها و ارتباطات در حد خوشایندى از گسترش و رشد قرار دارد به جور اى که (دانائى) از ویژگیهاى اصلى افراد و اجتماع آن‌ها به شمار هست همین گمان برى رو به ضعف مى گذارد; زیرا در همین جامعه ها زیرا از نظر مادى سرشار شده اند ناگزیر ارزشها و منظور هاى فرامادى مثل حقوق انسان ها چگونگى زندگى محفظه زیست اخلاق آئین سیاست و… اصل انبوه گرایى از توان مندى گنجایى تولید حکایت دارد طولانی تر ساخت ارزش افزوده افزایش اقتدار خرید و در پی آن ثروت اندوزى را پدید مى آورد. معناى دیگر یک جا بودن و کانونى شدن ایجاد در همین تراز همین می باشد که چون یک گونه فرآورده یا این که تکه اى از یک محصول خواه در یک کارخانه و یا این که کارگاه هاى پدید مى آمد همین امر کانونى شدن و یک جا گردآمدنِ دستیاران و دست آویزها و انگیزه هاى تولیدى را طلب مى کرد; یعنى همان دسته که براى پدید آوردن هزاران خودرو سرمایه علم فنى مدیریت و نیروى انسانى حتمی می باشد براى ساخت موتور لاستیک و یا این که لامپهاى اتومبیل نیز وجود تمامی آن دستیاران و دست آویزها ضرورى است و حساس کمبود یکى از باعثها و عاملهاى یاد شده حتّى پدیدآورى یک تکّه کوچک هم غیرممکن مى گردد.به همین ترتیب کانونى و یک جاگردآیى یکى از اصول جامعه صنعتى بود که تکنولوژى آن را به خرید دوربین مداربسته دید در شب ارمغان آورد. و به این ترتیب دو اصل دیگر یعنى همسان سازى و انبوه گرایى را بر ویژگیهاى جامعه صنعتى افزود. نکته اخیر همین که تکنولوژى در این سطح آغازگر لینک و پیوند حیات اقتصادى جامعه ها و ملتها گردید و پدیده اى به نام (اقتصاد جهانى و در بین المللى) را پایه ریزى کرد. همچنین تکنولوژى دوران ما روابط در میان المللى حیطه اى جهانى تجربه ها و مهارتهایى را که کارکرد جهانى دارا‌هستند و هر کدام دلیل اساسى در تکامل فکرى و عملى جامعه ها به شمار مى آیند به وسیله ساختارهایى که کارکرد و پوشش جهانى دارا‌هستند چون: سیاست جهانى حقوق جهانى اقتصاد جهانى علم فنّاورى نهاد ها و سازمانهاى گوناگون محفظه زیست بهداشت جهانى … اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بیشتر در آیتم خرید دوربین مدار بسته سیماران لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر