تمام قوانینی که رستوران ها باید با “Diners، Drive-Ins and Dive” رعایت کنند


مشتریان شما می توانند به شما در پیوستن به نمایشگاه کمک کنند.

اگرچه بیشتر تحقیقات این نمایش توسط تهیه کنندگان انجام می شود ، اما آنها همچنین نظرات آنلاین طرفداران را گوش می دهند. گای در میدان شهر دلاور گفت: “می دانید ، ما عاشق گوش دادن به بینندگان خود هستیم و حدود چهار ایالت بود كه هرگز از آنها دیدن نكردیم و من گفتم ، ای مرد ، باید به دلاور برسیم.”


منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>