بزرگترین تغییر شکل موی افراد مشهور برای یک نقش


برای نقش: الكساندر اسكارسگارد

وقتی Skarsgård با ظاهری تا حدی طاس از بارت سیمپسون در سال 2018 روی فرش قرمز قدم زد مردم حداقل گیج شدند. خوشبختانه ، این بازیگر تازه برای نقش خود آماده می شد پروژه مرغ مگس خوار.


منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>