ارزش واحدهای اداری درمناطق مرکزی هم نسبت به ارزش واحدهای مسکونی ارزانتر هست و به تیتر مثال چنانچه خواهان خرید کردن یک واحد اداری 82 متری در میرزای شیرازی میباشید باید یک میلیارد و 476 میلیون تومان به صاحب ملک پرداخت نمایید زیرا ارزش هر مترمربع از همین واحد اداری 18 میلیون تومان است. مطابق ماده 8 قانون ارتباط ها موجر و مستاجر سال 62 درصورتیکه ملک مسکونی به جهت مقصود غیر از به دست آوردن و پیشه و یا این که تجارت به اجاره داده شود از هر لحاظ تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است. در چه مواقعی مطابق ضابطه مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟ بهطورکلی در امور ملکی ملک صنعتی را می بایست هر جور ملکی دانست که ازلحاظ رسمی اختصاص به عمل صنعتی دارد. یک ساختمان کانکس به وسیله یک ارگان گزیده (هیئت مدیره) اداره می شود که به نمایندگی از همگی صاحبان واحدها تصمیم می‌گیرد و به نوعی حامی منافع مناطق مشترک و زمینهایی است که کاندو در آن قرار دارد. جالب اینجاست که هیچ تعریف‌و‌تمجید حقوقی در آیتم وسعت یک خانه وجود ندارد تا بتوان آن را عمارت نامید. مسکن بعنوان محل سکونت و آسایش از دیر باز تا به امروز تلاش داشته میباشد که پروسه سکونت را برای انسان ها از مکان بودن به خانه تبدیل کند. اگر بعد از آن از صادر شدن اجرائیه مستاجر اجاره بهاء را پرداخت نماید تکلیف چیست؟ درصورتیکه مستاجر ملک مسکونی که اجاره کرده به مرکز فساد اختصاص دیتا باشد تکلیف چیست؟ در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد ولی حساس همین وجود کلا یا جزئا آن را به دیگری واگذار نماید به جهت نمونه منزل ای را که برای سکونت خویش اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد. همینطور در گزینه قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که سپس از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون دولتی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. در آیتم اجاره محل مسکونی قانون ارتباط ها موجر و مستأجر تصویب شده ۱۳76 قاضی است. مطابق ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، آنگاه از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست باطل به وسیله مستاجر، یا این که در رخ خواهش باطل اجاره از طرف موجر . مطابق ماده 9 ضابطه سال 62 در همین شکل چنانچه در دادگاه ثابت شود، به درخواست موجر محل تخلیه و در اختیار او قرار داده خواهد شد. اگر شما هر مدل سوالی در ارتباط اصلی کجا و طریق به کارگیری از برج مسکونی در حوزه‌ 22 تهران دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر