“آناتومی گری” در نقش های فصل اول خود در برابر آخرین فصل


بروک اسمیت – فصل 5

گرچه دکتر هان هنگام معرفی برای اولین بار در سیستان سیستان کار کرد ، اما سرانجام دکتر هان به طور تمام وقت به سیاتل گریس نقل مکان کرد و حتی رابطه عاشقانه ای را با کالی تورس آغاز کرد. با این حال ، هنگامی که او واقعیت را درباره دروغ ایزی در مورد وضعیت دنی فهمید ، ناگهان آنجا را ترک کرد و بیمارستان (و نمایش) را برای همیشه ترک کرد.


منبع: dojedareh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>